ทัวร์ยุโรป
การเดินทางท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การเดินทางกับคนที่เรารัก เป็นความทรงจำที่มีคุณค่ายิ่งนัก
www.lofttravel.com/Call.080-291-0123
ลงโฆษณา ติดต่อ aboutatrip at hotmail.com 
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: ขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส ทำวีซ่าเชงเก็น ทำวีซ่าฝรั่งเศส  (Read 13161 times)
Pancake
Newbie
*
Posts: 440« on: August 27, 2008, 11:05:07 AM »

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส ทำวีซ่าฝรั่งเศส

 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท (ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE/11MAY05)
 • จดหมาย รับรองการทำงาน
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ  1 ชุด
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าฝรั่งเศส ทำวีซ่าฝรั่งเศส

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น : 08:30-12:00 น.
        เวลารับ : 14:00-15:30 น.
 • ท่านจำเป็นต้องทำการนัดหมายกับสถานฑูตล่วงหน้า เพื่อ ทำวีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 5-7 วันทำการ
 • สามารถนำ Schengen Visa ที่ออกจากประเทศฝรั่งเศส เดินทางไปยังประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa ได้
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
Logged
Pancake
Newbie
*
Posts: 440« Reply #1 on: September 28, 2008, 06:45:49 PM »

EMBASSY OF FRANCH : ที่อยู่สถานฑูตฝรั่งเศส
สถานฑูตฝรั่งเศส : 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรสถานฑูตฝรั่งเศส : 0-2627-2150
แฟ๊กซ์สถานฑูตฝรั่งเศส : 0 2627-2155
เวลายื่น : 08:30-12:00 น.
เวลารับ : 14:00-15:30 น.

อัตราค่าบริการ ขอวีซ่าฝรั่งเศส ทำวีซ่าฝรั่งเศส

 • ประเภทวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว แบบเข้าออกครั้งเดียว
 • ค่าธรรมเนียมเอกสาร (ตามจริง) 3,450 บาท
 • ค่าบริการ 500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่าย 3,950 บาท

หมายเหตุ

 • อัตราค่าบริการวีซ่าของแต่ละประเทศ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณี ที่วีซ่าถูกปฏิเสธจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ยื่นคำขอจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับสถานทูต รวมทั้งค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า และไม่มีการทำคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
 • เอกสารทุกอย่างในการขอวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ในการยื่นเอกสารขอวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามคำขอ มิฉะนั้นจะเสียเวลาในการยื่น ถ้าเอกสารไม่พร้อม ต้องนำเอกสารมาให้เพิ่มเติม

อ้างอิง: http://www.ambafrance-th.org/
Logged
About a Trip เว็บบอร์ด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ รีวิวสายการบิน ตั๋วเครื่องบิน รีวิวโรงแรม
   


การเดินทางท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การเดินทางกับคนที่เรารัก เป็นความทรงจำที่มีคุณค่ายิ่งนัก
www.lofttravel.com/Call.080-291-0123
ลงโฆษณา ติดต่อ aboutatrip at hotmail.com 
 Logged
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to: